વડીયા ગામના સરપંચ બિંદિયાબેન વસાવાએ ચાર્જ સાંભળ્યો : ઉપ સરપંચ તરીકે વિરેન્દ્રસિંહ સુણવા(શંભુ) બીન હરીફ
Uncategorized

વડીયા ગામના સરપંચ બિંદિયાબેન વસાવાએ ચાર્જ સાંભળ્યો : ઉપ સરપંચ તરીકે વિરેન્દ્રસિંહ સુણવા(શંભુ) બીન હરીફ

વડીયા ગામના સરપંચ બિંદિયાબેન વસાવા ઉપ સરપંચ તરીકે વિરેન્દ્રસિંહ સુણવા સહીત તમામ સભ્યોએ ગ્રામપંચાયત ખાતે ચાર્જ સાંભળ્યો વડીયા ગામના સરપંચ બિંદિયાબેન વસાવાએ ચાર્જ સાંભળ્યો : ઉપ સરપંચ તરીકે વિરેન્દ્રસિંહ સુણવા બીન હરીફ NMD ન્યૂઝ >નર્મદા…